Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Bảng Tra Cứu Huyệt
 1. Âm bao
 2. Âm cốc
 3. Âm đô
 4. Âm khích
 5. Âm lăng tuyền
 6. Âm liêm
 7. Âm thi
 8. Ân môn
 9. Bạch hoàn du
 10. Bàng quang du
 11. Bào hoang
 12. Bất dung
 13. Bế quan
 14. Bỉnh Phong
 15. Bô lăng
 16. Bộc tham
 17. Cách du
 18. Cách quan
 19. Can du
 20. Cao hoang
 21. Cấp mạch
 22. Chi âm
 23. Chi câu
 24. Chi chính
 25. Chí thất
 26. Chiếu hải
 27. Chính dinh
 28. Chu vinh
 29. Chương môn
 30. Cơ môn
 31. Côn lôn
 32. Công tôn
 33. Cư cốt
 34. Cư liêu
 35. Cư liêu
 36. Cực tuyền
 37. Dịch môn
 38. Du phủ
 39. Dũng tuyền
 40. Dương bạch
 41. Dương cốc
 42. Dương cương
 43. Dương giao
 44. Dương khê
 45. Dương lăng tuyền
 46. Dưỡng lão
 47. Dương phu
 48. Dương trì
 49. Duy đao
 50. Đại bao
 51. Đại chung
 52. Đại cư
 53. Đại đô
 54. Đại đôn
 55. Đại hách
 56. Đại lăng
 57. Đái mạch
 58. Đại nghinh
 59. Đại trử
 60. Đại trường du
 61. Đầu duy
 62. Đầu khiếu âm
 63. Đầu lãm khấp
 64. Ế phong
 65. Giải khê
 66. Gian sử
 67. Giao tín
 68. Giáp xa
 69. Hạ cư hư
 70. Hạ liêm
 71. Hạ liêu
 72. Hạ quan
 73. Hãm cốc
 74. Hàm yến
 75. Hành gian
 76. Hậu khê
 77. Hiệp bạch
 78. Hiệp khê
 79. Hòa liêu
 80. Hoăc trung
 81. Hoàn cốt
 82. Hoàn khiêu
 83. Hoang du
 84. Hoang môn
 85. Hoang môn
 86. Hoành cốt
 87. Hoạt nhục môn
 88. Hội dương
 89. Hội tông
 90. Hợp cốc
 91. Hợp dương
 92. Hung hương
 93. Huyền chung
 94. Huyên ly
 95. Khâu hư
 96. Khế mạch
 97. Khí hải du
 98. Khí hộ
 99. Khí huyệt
 100. Khí xá
 101. Khí xung
 102. Khích môn
 103. Khố phòng
 104. Khổng tối
 105. Khúc sai
 106. Khúc tân
 107. Khúc trạch
 108. Khúc trì
 109. Khúc tuyền
 110. Khúc viên
 111. Khuyết bồn
 112. Kiên liêu
 113. Kiên ngoại du
 114. Kiên ngung
 115. Kiên tỉnh
 116. Kiên trinh
 117. Kiên trung du
 118. Kim môn
 119. Kinh cốt
 120. Kinh cừ
 121. Kinh môn
 122. Kỳ môn
 123. Lạc khước
 124. Lãi câu
 125. Lao cung
 126. Lâu cốc
 127. Lê đoài
 128. Liệt khuyết
 129. Linh đạo
 130. Linh khư
 131. Lư tức
 132. Lương môn
 133. Mục song
 134. My xung
 135. Não không
 136. Nghinh hương
 137. Ngoại khâu
 138. Ngoại lăng
 139. Ngoại quan
 140. Ngọc chẩm
 141. Ngũ lý
 142. Ngư tế
 143. Ngũ xứ
 144. Nhân nghênh
 145. Nhật nguyệt
 146. Nhị gian
 147. Nhĩ môn
 148. Nhiên cốc
 149. Nhũ căn
 150. Nhu du
 151. Nhu hôi
 152. Nhũ trung
 153. Nội đình
 154. Nội quan
 155. Ốc ế
 156. Ôn lưu
 157. Phách hộ
 158. Phế du
 159. Phi dương
 160. Phong long
 161. Phong môn
 162. Phong thi
 163. Phong trì
 164. Phù bạch
 165. Phù đốt
 166. Phù kích
 167. Phụ phân
 168. Phủ xá
 169. Phúc ai
 170. Phúc kết
 171. Phục lưu
 172. Phục thố
 173. Quan môn
 174. Quan nguyên du
 175. Quang minh 
 176. Quang xung
 177. Quy lai
 178. Quyền liêu
 179. Quyết âm du
 180. Suất cốc
 181. U môn
 182. Ưng song
 183. Ủy dương 
 184. Ủy trung
 185. Uyển cốt
 186. Uyên dịch
 187. Vân môn
 188. Vị du
 189. Vị Hương
 190. Xích trạch
 191. Xung dương
 192. Xung môn
 193. Y Hy 
 194. Ý xáKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét