Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Chân Chim

photo

Leaves, buds and flowers of Vitex negundo, Chaste tree ....Lá, nụ và hoa của cây Ngũ Trão, Chân Chim, Hoàng Kinh ...#1

Vietnamese named : Hoàng Kinh, Ngũ Trảo, Chân Chim
English names : Chaste tree.
Scientist name : Vitex negundo L.
Synonyms :
Family : Verbenaceae, Lamiaceae. Họ Cỏ Roi Ngựa, họ Hoa
Searched from :
**** PHILIPPINE MEDICINAL PLANTS
www.google.com.vn/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét